Lagar och Regler för deltagare på Reptilmässan.

*  Det är inte tillåtet att bruka alkohol eller tobak i mässhallen.

*  Uppkommen skada på byggnader och inventarier skall ersättas.

*  Vid behov av elektricitet medtages själv förlängningskablar.

 *  Det är inte tillåtet att medföra djur, som enligt dansk lag är förbjudet att sälja/hålla.

*  Det är utställarens/ försäljarens eget ansvar att ha kännedom om samt att upprätthålla gällande lagar och regler rörande de djur, plantor och tillbehör som medtages på mässan.

*  Det är inte tillåtet att ställa ut/sälja djur som är omfattade av bilaga A i Miljö- och Energiministeriets kungörelse nr. 499 från den 27. maj 1997 rörande skydd av vilda djur och plantor med kontroll av handeln med (Washington-konventionen/Cites) utan att tillstånd från Skog- og Naturstyrelsen är erhållet.

*  Det får inte ske någon form av försäljning till barn under 16 år.

*  Alla som har ett bord på denna mässan har själv det yttersta ansvaret för att de djur som blir utställda/sålda på borden oavsett ägarförhållandet. De djur som inte längre är knutet till ett bord (dvs. har blivit sålt/övertaget) har ägaren det fulla ansvaret för.

*  Djuren bör så långt det är möjligt inte tas ut och hanteras. Om detta sker är det på utställarens/försäljarens eget ansvar.

*  Vid försäljning eller överlämnande av djur skall det medfölja en vägledning i djurens rätta Skötsel och hållning.

 

Lagar och Regler för djurens uppehåll under mässan.

*  Djuren skall vara i rymmningssäkra terrarier eller  boxar.

*  För djur som medtages på mässan gäller att djurens individuella temperatur, vatten- och foderkrav skall vara uppfyllda.

    1) Vand- og sumplevende krybdyr skal have adgang til vand af passende temperatur.

    2) Alle krybdyr skal kunne termoregulere. Bure, kasser, bokse og lignende skal derfor være indrettet med et varmt og køligt område ( varmepære, bundvarme etc).

    3) Bure, kasser og bokse skal være så store, at krybdyrene frit kan bevæge sig mellem de to temperaturområder. Generelt må krybdyret/dyrene ikke fylde mere end 1/3 af beholderens bundareal.

    4) Pattedyr skal have adgang til frisk drikkevand.

*  För terrarier/akvarier/burar för djur på mässan gäller:

       att de håller en rimlig hygienisk standard.

   att de inte får överfyllas (Generelt må krybdyret/dyrene ikke fylde mere end 1/3 af beholderens bundareal.)

   att det inte får finnas skarpa eller spetsiga objekt invändigt, tape eller annan inredning som djuren kan skada sig på.

   att storleken och inredningen är passande till djuren och deras normala beteende.

          Passande inredning betyder att:

               Att djuren kan stå/ligga i naturlig ställning.

          Arter som har behov av badmöjligheter skal ha en flat skål, bassäng e.l. med vatten.     

          Grävande arter skall ha passande grävmöjligheter.

          Klättrande arter skall ha möjlighet att klättra.

          Skygga arter skall ha möjlighet at söka camouflage eller delvis skydd.          

         Grodyngel och neotena salamander (= vuxna larver) skall ha antingen lufttillförsel via luftsten, cirkulering  av vatten eller frekvent vattenbyte.